سپیده احمد خان بیگی

با مدیریت منابع انسانی و بهبود روش ها
در نوریسما پارس آشنا شویم