مهندس علی یوسفی

با مدیر طرح و توسعه نوریسما پارس آشنا شویم