مهندس مهران احمد خان بیگی

با مدیرعامل نوریسما پارس آشنا شویم