Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4472

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4476
گرماژ،چیست

گرماژ چیست

گرماژ چیست و در صنعت پلاستیک چه مفهومی دارد گرماژ به معنی وزن تقسیم شده در ابعادی مشخص است ، در صنعت پلاستیک گرماژ جز مهم و تاثیر گذاری در مشخص کردن کیفیت و قیمت محصولات این صنعت است و برای خرید میبایست به این اصطلاح آگاهی داشت. برای توضیح ب…