مهندس شهراد خدری

با مدیر تولید و بهره وری نوریسما پارس آشنا شویم